Najnowsze Wpisy

Regulamin Krajowego Rejestru Sądownego

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Krajowy Rejestr Sadowny Sp. z o.o. usługi polegającej na umożliwieniu umieszczenia wpisu na stronie https://krs.on-line.com.pl/.

2. Korzystanie z usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie, możliwe jest przy użyciu urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową lub inną aplikację służącą do wyświetlania stron internetowych.

§2 Definicje

1. Konto Krajowego Rejestru Sądownego – konto, prowadzone pod unikalnym numerem KRS przez Krajowy Rejestr Sądowny w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem https://krs.on-line.com.pl, będące zbiorem krotek, w którym gromadzone są dane Użytkownika Krajowego Rejestru Sądownego oraz informacje o jego działaniach w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Krajowy Rejestr Sądowny.

2. Krajowy Rejestr Sądowny - Krajowy Rejestr Sadowny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoża 86 (kod pocztowy: 00-682), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa pod numerem KRS 0000661929, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN, numer NIP 525-269-72-33 oraz numer REGON 366491773, adres e-mail: kontakt@krs.on-line.com.pl.

3. Regulamin – niniejszy regulamin

4. Serwis ‐ serwis internetowy dostępny pod adresem http(s)://krs.on-line.com.pl oraz http(s)://krs.on-line.com.pl/, prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowny i oparty na własnym systemie informatycznym Krajowego Rejestru Sądownego, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą korzystać z Usługi celem znalezienie wpisu innego Użytkownika.

5. Usługa – jednorazowa usługa polegająca na umożliwieniu w ramach Serwisu opłacenia oraz oznaczenia Wpisu jako aktywny i wyświetlanie go na łamach Serwisu po upłynięciu 14 dni od umieszczenia go przez Krajowy Rejestr Sądowny na łamach wyżej wspomnianego serwisu internetowego.

6. Użytkownik Krajowego Rejestru Sądownego zwany również Użytkownikiem - podmiot gospodarczy posiadający numer KRS w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687) mający siedzibę w Polsce, który korzysta z Usług w ramach Serwisu oraz który opłacił Wpis w Serwisie umieszczony przez Krajowy Rejestr Sądowny przed upłynięciem 14 dni od daty umieszczenia lub po upłynięciu wskazanego terminu.

7. Gość – podmiot, osoba firzyczna lub osoba prawna nie związana umową z Serwisem.

8. Wpis – krotka umieszczona poprzez Krajowy Rejestr Sądowny w Serwisie zawierająca takie dane jak numer KRS w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687), nazwę firmy, siedzibę, kod pocztowy oraz miasto.

9. NWS - Numer Wewnętrzny Sprawy - ciąg znaków składający się z cyfr, liter oraz znaków specjalnych oznaczający unikatowy numer pod którym Krajowy Rejestr Sądowny zarejestrował w swojej bazie danych sprawę składającą się z wysyłki korespondencji listownej oraz rozpoczęcia procedury realizacji Usługi.

10. (uchylony).

11. (uchylony).

12. (uchylony).

13. Wpis jest usługą wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej. Usługa ta skierowana jest w szczególności do podmiotów prowadzących działalność związaną z sadownictwem lub rolnictwem (Dział 01 Klasyfikacji PKD) oraz wszelkich innych podmiotów zainteresowanych posiadaniem Wpisu w Serwisie spełniających wymogi określone ustępie 7 paragrafu 3 niniejszego Regulaminu.

14. (uchylony).

15. Za Gościa rozumiany jest również podmiot gospodarczy posiadający numer KRS w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687) mający siedzibę w Polsce, który nie opłacił Wpisu w Serwisie przed upłynięciem 14 dni od daty umieszczenia.

16. (uchylony).

17. (uchylony).

18. (uchylony).

19. Szczegółowa struktura Numeru Wewnętrznego Sprawy zdefiniowanego w ustępie 9 tegoż paragrafu opisana jest w ustępie 9 paragrafu 3 niniejszego Regulaminu.

20. (uchylony).

21. Niespełnienie warunków opisanych w ustępie 1 lub 4 paragrafu 4 spowoduje ukrycie widoczności Wpisu przed Gośćmi.

§3 Charakterystyka Usługi

1. Krajowy Rejestr Sądowny umożliwia Użytkownikom przeglądanie Wpisów udostępnianych przez Krajowy Rejestr Sądowny bezpłatnie przez 14 dni od daty umieszczenia Wpisu lub dożywotnio w przypadku gdy Użytkownik Krajowego Rejestru Sądownego którego dany Wpis dotyczy dokonał nieobligatoryjnej wpłaty na konto bankowe podane przez Krajowy Rejestr Sądowny w liście wysłanym na adres siedziby podmiotu przez Krajowy Rejestr Sądowny w przeciągu maksymalnie 7300 dni od daty utworzenia podmiotu rozumianej jako datę uzyskania poprzez Użytkownika numeru KRS w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687).

2. Usługa dostępna jest w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://krs.on-line.com.pl oraz https://krs.on-line.com.pl/.

3. Do prawidłowego wyświetlenia strony Użytkownik powinien posługiwać się komputerem osobistym PC wyposażonym w co najmniej dwurdzeniowy procesor o taktowaniu każdego rdzenia 2.00 GHz, dysponującego przynajmniej 2GB wolnej pamięci operacyjnej, pracującym po kontrolą jednego z niżej wymienionych systemów operacyjnych oraz przeglądarką internetową Mozliia Firefox w wersji co najmniej 47.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 51.0.2704.106 lub nowszej, Safari w wersji co najmniej 8.0.6 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji co najmniej 11.0.20.0 lub nowszej, łączącego się z ogólnoświatową siecią Internet za pomocą stałego łącza szerokopasmowego o przepustowości co najmniej 2 Mbps (1 Mbps = 1 megabit na sekundę = 1024 kilobitów na sekundę = 1048576 bitów na sekundę = 131072 bajtów na sekundę = 128 kilobajtów na sekundę).

4. Do wspieranych systemów operacyjnych zalicza się:

- Microsoft Windows w wersji XP, Vista, 7, 8, 10 lub nowszej

- Mac OS w wersji OS X 10.11 lub nowszej

- Linux Debian w wersji 8.0.6 lub nowszej dysponujący środowiskiem graficznym Gnome, LDE lub KDE

- Linux Mint w wersji 18 lub nowszej dysponujący środowiskiem graficznym Cinamon lub MATE

- Chrome OS w wersji co najmniej 28.0.1500.53 lub nowszej

5. Użytkownik korzystający ze sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego co najmniej jednego z kryteriów wspomnianych w ustępie 3 lub 4 paragrafu 3 niniejszego Regulaminu naraża się na nieprawidłowe działanie Serwisu mogące skutkować nieprawidłowym wyświetlaniu się stron, przedłużonym ich wczytywaniem a w skrajnych przypadkach nawet wyświetlaniem nieprawidłowych danych we Wpisach umieszczonych przez innych Użytkowników na łamach Serwisu.

6. Użytkownik korzystający ze sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego co najmniej jednego z kryteriów wspomnianych w ustępie 3 lub 4 paragrafu 3 niniejszego Regulaminu robi to na własną odpowiedzialność i akceptuje wszystkie konsekwencje mogące z tego wynikać.

7. Umieszczanie Wpisów możliwe jest jedynie poprzez podmioty prowadzące swoją działalność w formie spółki prawa cywilnego lub spółki prawa handlowego oraz:

– fundacji

– stowarzyszenia

– stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego

– społeczno-zawodowej organizacji rolników

– izby gospodarczej

– organizacji rzemieślniczej

– organizacji pracodawców

– związku zawodowego

– pozostałych podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687)

8. Pod pojęciem spółki prawa cywilnego lub spółki prawa handlowego rozumie się taką instytucję prawa jak:

- spółka jawna

- spółka partnerska

- spółka komandytowa

- spółka komandytowo-akcyjna

- spółki kapitałowe:

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- spółka akcyjna

- spółki paneuropejskie:

- spółka europejska

- europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

9. NWS posiada jednolitą strukturę w formacie: TY.SRC.KKKKKK/I/TOTAL gdzie:

- TY - Type (Typ) oznacza typ prowadzonej sprawy. Skrót PO oznacza w tym przypadku Procedurę Ofertową

- SRC - Source (Źródło) - źródło pozyskania przez Krajowy Rejestr Sądowny informacji o podmiocie. Poszczególne źródła są następujące:

-- VII - Virtual Internet Information

-- VIII - Virtual internal Internet Information - źródło przeznaczone jedynie do wewnętrznego użytku przez Krajowy Rejestr Sądowny

-- IX - Internet eXchange - źródło możliwe do wyszukania poprzez wyszukiwarkę Google lub inną stronę działającą w publicznie dostępnej sieci Internet

- KKKKKK - Numer KRS w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687)

- I - kolejny numer nadawany poprzez iterację będącą częścią procedury codziennego generowania masowej korespondencji do nowo powstałych podmiotów

- TOTAL - łączna liczba podmiotów dopisanych do bazy Krajowego Rejestru Sądownego danego dnia

§4 Zasady umieszczania Wpisów

1. W celu umożliwienia widoczności Wpisu po opłynięciu 14 dni od umieszczenia go przez Krajowy Rejestr Sądowny na stronie Serwisu Użytkownik powinien dokonać przelewu na numer rachunku IBAN prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. należący do Krajowego Rejestru Sądownego lub rachunek w ING Banku Śląskim należący do podmiotu zajmującego się świadczeniem usług outsorcingowych dla Krajowego Rejestru Sadownego niezwłocznie po wyrażeniu chęci posiadania Wpisu na łamach Serwisu.

2. Obligatoryjną zasadą skorzystania z usługi jest spełnienie wymogów określonych powyżej w ustępie 7 paragrafu 3 niniejszego Regulaminu.

3. Procedura związana z umieszczeniem Wpisu następuje automatycznie po zaksięgowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowny wpływu kwoty równej lub większej niż ta wskazana w korespondencji listownej na indywidualnym rachunku przydzielonym każdemu z Użytkowników poprzez Krajowy Rejestr Sądowny w ciągu maksymalnie 14 dni od zaksięgowania wpłaty.

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji numeru IBAN oraz wpłaconej kwoty Wpis staje się widoczny na łamach serwisu dla wszystkich Użytkowników a także Gości przeglądających Serwis.

5. Użytkownik dokonujący płatności poprzez procedurę wspomnianą w ustępie 3 paragrafu 4 niniejszego Regulaminu akceptuje tenże Regulamin oraz wyraża zgodę na wystawienie faktury drogą elektroniczną.

6. Faktura VAT wspomniana w ustępie 5 paragrafu 4 niniejszego Regulaminu możliwa jest do pobrania w ciągu 14 dni od momentu oznaczenia przez Krajowy Rejestr Sądowny Wpisu jako aktywny. Niniejsze zdarzenie następuje po spełnieniu kryteriów wspomnianych w ustępie 1 paragrafu 4 niniejszego Regulaminu na zasadach wspomnianych w ustępie 2 i 3 paragrafu 4 niniejszego Regulaminu.

7. Korespondencja skierowana do Użytkownika drogą pocztową poprzez Krajowy Rejestr Sądowny stanowi podstawę do złożenie przez Użytkownika zamówienia potwierdzonego wpłatą na indywidualnie nadany numer IBAN na umieszczenie Wpisu na łamach serwisu oraz jednocześnie stanowi ofertę zawarcia Umowy składaną przez Użytkownika.

8. Użytkownikowi nie będącemu konsumentem w rozumieniu Art. 22 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380.) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa ust. 7 niniejszego paragrafu, ze względu na charakter Usługi, która zostaje w pełni wykonana za wyraźną zgodą Użytkownika niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usługi.

9. Wszelkie operacje finansowe związane z opłaceniem Wpisu wykonywane są wyłącznie w walucie polskiej.

10. Aby umożliwić Użytkownikowi pobranie faktury VAT wspomnianej w ustępie 6 paragrafu 4. Krajowy Rejestr Sądowny udostępnia Użytkownikowi panel administracyjny dosępny pod adresem https://krs.on-line.com.pl/panel/. Aby zalogować się do panelu należy w polu identyfikator podać numer KRS podmiotu a jako hasło wprowadzić kod pocztowy odpowiadający siedzibie podmiotu w formacie XX-XXX. Podane powyżej dane logowania są ważne jedynie przez 14 dni od momentu określonego w ustępie 6 paragrafu 4 niniejszego Regulaminu.

11. Użytkownik zobowiązany jest zmienić domyślne hasło w okresie wspomnianym w ustępie 10 paragrafu 4 Regulaminu. W przeciwnym razie ze względów bezpieczeństwa dostęp do konta zostanie zablokowany. Jego odblokowanie możliwe będzie jedynie po kontakcie z Krajowym Rejestrem Sądownym na zasadach wspomnianych w ustępie 3 paragrafu 6 niniejszego Regulaminu.

§5 Zakres odpowiedzialności Krajowego Rejestru Sądownego

1. Krajowy Rejestr Sądowny nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wpłaty przez Użytkownika dowolnej kwoty na niewłaściwy numer IBAN należący do Krajowego Rejestru Sądownego.

2. Krajowy Rejestr Sądowny nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu wynikające z niestosowania się do niniejszego Regulaminu.

3. Krajowy Rejestr Sądowny nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub z przyczyn losowych.

§6 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Krajowy Rejestr Sadowny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, , 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86 lok. 410.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Krajowy Rejestr Sądowny zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz o usługach płatniczych w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Krajowy Rejestr Sądowny Usługi oraz w celu jej realizacji.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Krajowy Rejestr Sądowny za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Krajowy Rejestr Sądowny, a także związanych ze świadczeniem Usługi przez Krajowy Rejestr Sądowny. Zgoda może być przez Użytkownika w każdym czasie odwołana. W tym celu należy napisać stosownego e-maila na adres kontakt@krs.on-line.com.pl

4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

5. Krajowy Rejestr Sądowny zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Krajowy Rejestr Sądowny zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Krajowy Rejestr Sądowny danych osobowych innemu niż Krajowy Rejestr Sądowny administratorowi danych.

7. Krajowy Rejestr Sądowny może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Krajowy Rejestr Sądowny jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Krajowy Rejestr Sądowny otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Krajowy Rejestr Sądowny podmiotom trzecim, wskazanym przez Krajowy Rejestr Sądowny, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji Usługi świadczonej na rzecz Użytkowników.

9. W przypadku uzyskania przez Krajowy Rejestr Sądowny wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Krajowy Rejestr Sądowny może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Krajowy Rejestr Sądowny wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

11. Krajowy Rejestr Sądowny stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać Usługę i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych Użytkowników Internetu odwiedzających stronę internetową Krajowy Rejestr Sądowny, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników Internetu z Usługi. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Usługi, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies.

§7 Kontakt i postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może kontaktować się z Krajowym Rejestrem Sądownym w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: Krajowy Rejestr Sadowny Sp. z o.o., 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86 lok. 410,

b. poczty elektronicznej na adres: kontakt@krs.on-line.com.pl.

2. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

3. Reklamacje mogą być składane:

a. pisemnie na adres: Krajowy Rejestr Sadowny Sp. z o.o., 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86 lok. 410 z dopiskiem "REKLAMACJA"

4. Podstawy reklamacji poza okolicznościami wyszczególnionymi w paragrafie 6 niniejszego Regulaminu nie może ponadto stanowić powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącza internetowego.

5. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

a. numer KRS podmiotu w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687),

b. siedzibę podmiotu,

c. pełen adres korespondencyjny,

d. zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń,

e. adres e-mail Użytkownika,

f. pełną listę kodów PKD właściwych dla przedmiotu działalności (w przypadku spółki),

g. numer telefonu do kontaktu z Użytkownikiem,

h. numer wpisu do rejestru zgodny z tym, nadanym poprzez Sąd Rejonowy odpowiadający siedzibie podmiotu w momencie rejestrowania podmiotu w KRS rozumianym w myśl ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687).

i. Numeru Wewnętrzny Sprawy NWS pod którym została zarejestrowana oferta Użytkownika (patrz ustęp 9 paragraf 2).

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Krajowy Rejestr Sądowny w ciągu maksymalnie 31 dni zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Krajowy Rejestr Sądowny rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

8. Użytkownik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną w szczególności do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta w zakresie rozstrzygnięcia reklamacji przez Krajowy Rejestr Sądowny. Inne sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów dostępne są pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/.

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie w drodze elektronicznej.

2. Regulamin może zostać zmieniony przez Krajowy Rejestr Sądowny w każdej chwili. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu za pośrednictwem Serwisu. Informacje o zmianach Regulaminu i terminach wejścia ich w życie zamieszczane będą w Serwisie z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Zmiana Regulaminu nie wpływa na sposób wykonania Usługi będącej w trakcie realizacji.

3. Niniejsza umowa o świadczenie Usługi zawierana na czas określony wyłącznie na potrzeby wykonania danej Usługi oraz innych obowiązków wynikających z Regulaminu związanych z Usługą.

4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

5. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usługi jest prawo polskie.

6. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Krajowy Rejestr Sądowny a Użytkownikiem jest język polski.

7. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS